Návrat na domovskou stránku
 

Registrace a vyhodnocení chvění

        Systém umožňuje zaznamenávání úrovně chvění na jednom nebo dvou snímačích, snímajících chvění ve třech osách. Tedy záznam na maximálně 6 kanálech, a to po zvolenou dobu. Signál je před záznamem upraven zesilovačem BK, obsahujícím vypínatelný dolnopropustný filtr o limitní frekvenci 10 kHz. Signál je dále programově ošetřen programovým dolnopropustným filtrem o volitelné limitní frekvenci mezi 2 a 8 kHz, případně pásmovým filtrem o dolní frekvenci 4 Hz a volitelné horní frekvenci mezi 2 a 8 kHz. Měří a zaznamenává se zvolený počet průběhů, z nichž se na konci spočte průměr. Ze záznamu jsou počítány špičková a efektivní hodnoty zrychlení. Po doměření se tiskne protokol o měření podle předepsaného vzoru, volitelně buď v českém, nebo v anglickém jazyce. Data jsou ukládána na disk počítače a systém umožňuje jejich dodatečné načtení a vyhodnocení. Při vyhodnocení dat je možno provádět eliminaci okrajových hodnot metodou Bosch Peak.

          Program automaticky zajišťuje, aby operátor nezvolil "nesmyslné" zadání, např. stejnou osu na dvou kanálech. Kromě "běžných" parametrů měření, jako jsou vzorkovací frekvence, nastavení filtrů, délka záznamu a podobně umožňuje měřicí program též volbu vstupního rozsahu a počtu kvantovacích úrovní převodníku. Před vlastním měřením může obsluha ručně dostavit zesílení zesilovačů; při této činnosti jí pomáhá měřicí program, zobrazující jak naměřenou hodnotu (jak RMS, tak i špičkovou hodnotu), tak i informaci o podtečení nebo přetečení rozsahu.

          Po doměření je možno zobrazit naměřené hodnoty v řadě formátů. Samozřejmě je možno zobrazit časový průběh. Dále je možno zobrazit spektrum, výkonovu hustotu či histogram zrychlení. Každé okno s grafem je vybaveno tlačítkem Inspect. Jeho stiskem se vytvoří kopie okna. Tu je možno zoomovat (měnit měřítko), tisknout na tiskárně či prostřednictvím schránky přenést do jiného programu (např. do textového editoru) a tím způsobem začlenit graf do jakékoliv zprávy. Dvojitým poklepáním na křivce na této kopii grafu lze měnit vlastnosti grafu (např. barvy) nebo jej dokonce pozměnit (ručně změnit hodnoty na osách X a Y).

          Program je zhotoven ve vývojovém prostředí TestPoint. Příklad vzhledu zadávacího okna:

  Zadávací okno
   

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com