Návrat na domovskou stránku
 

Kalibrátor chvění

        Systém pro provozní ověřování snímačů chvění a příslušných zesilovačů.

  Program umožňuje dva režimy :
   

  1. Režim kalibrace snímače chvění srovnávací metodou.
  2.         V tomto režimu se používají etalonový akcelerometr BK8305, předzesilovač BK 2635, etalonový budič vibrací BK11075 a výkonový zesilovač LV103, multimetr HP34401A pro měření výstupního signálu z etalonového snímače, další multimetr HP34401A pro měření výstupního signálu z měřeného snímače, pro měření stejnosměrného proudu zvedací cívkou a pro měření vnitřního odporu měřeného snímače - měřicí i zvedací cívky, a generátor HP33120 pro buzení vibrací.

           Provádí se následující posloupnost kroků: Nejprve se provede zadání hodnot popisujících měření (kdo, kdy, proč atd.) a způsobu měření (např. zda se má či nemá provádět měření vnitřního odporu snímače). Následně se provádí měření odporu zvedací cívky a proudu zvedací cívkou. Následně se pomocí regulační smyčky (multimetr vyhodnocuje výstup etalonu a reguluje generátor tak, aby po přepočtu byl výstup etalonu roven požadované hodnotě) při konstantní frekvenci mění jednotlivé hodnoty zrychlení, dráhy, popř. rychlosti a vždy po ustálení se provede odečet zadané i měřené hodnoty. Toto se provádí pro všechny kalibrační body. Naměřené hodnoty jsou přepočítány na přesné kalibrační body, vypočítává se odchylka a relativní odchylka a nakonec se vyhodnocuje, zda je maximální zjištěná odchylka menší než dovolená odchylka. Program vytiskne kalibrační list, kalibrační hodnoty uloží do souboru (pro možnost dodatečného vyhodnocení) a provede záznam do databáze kalibrací. Tím měření končí.
    

  3. Režim kalibrace zesilovače VBM010 absolutní metodou.
  4.         Měřicí zesilovač principiálně představuje sériové zapojení dvojice zesilovačů. První z nich převádí střídavé napětí ze vstupu (v provozu generované obvykle snímačem chvění) na výstupní stejnosměrné napětí v rozsahu 0 až 10V. Následně je toto napětí transformováno na proudový výstup 0 - 20 mA nebo 4 - 20 mA. Výstupní proud je tedy funkcí výstupního napětí, nikoli vstupního napětí. Při tomto testu se používá generátor HP33120 pro buzení vstupu, multimetr HP34401A pro měření výstupního signálu ze zesilovače a další multimetr HP34401A pro měření výstupního proudového signálu ze zesilovače.

           Provádí se následující posloupnost kroků: Nejprve se provede zadání hodnot popisujících měření (dko, kdy, proč atd.) a způsobu měření. Následně se pomocí generátoru, a to při konstantní frekvenci, mění jednotlivé hodnoty vstupního střídavého napětí podle zadané tabulky, vždy po ustálení se provádí odečet výstupních hodnot stejnosměrného napětí a proudu. Toto se provede pro všechny kalibrační body. Z naměřených hodnot se vypočítá relativní odchylka napětí a relativní odchylka proudu. Následně se vyhodnotí, zda je maximální zjištěná odchylka menší než dovolená odchylka. Program vytiskne kalibrační list, kalibrační hodnoty uloží do souboru (pro možnost dodatečného vyhodnocení) a provede záznam do databáze kalibrací. Tím měření končí.
    

           Programy je zhotoven ve vývojovém prostředí TestPoint. Příklad vzhledu zadávacího okna:

   Zadávací okno
    

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com