Návrat na domovskou stránku

Automatizace geotechnických měření vzorků zemin, triaxiálních a smykových zkoušek 
         Zkoušky probíhají na řadě stanovišť, většinou nezávisle na sobě. Každý systém řídí jeden typ zkoušky - zajišťuje měření tlaku, síly a posunu na všech přidělených stanovištích, jejich zobrazení v grafu i číselně, sledování doby zkoušky a nepřekročení stanovených limit. Systém data archivuje, podporuje kalibraci celého měřicího řetězce atd.
 
        V rámci systému byly vytvořeny měřicí programy SMYK a TRIAX, ovladač k měřicí desce, program pro vytvoření diskety s vybranými datovými soubory ze zkoušek smyku a triax a program pro archivaci.

        Programy byly realizovány pomocí nástroje TestPoint, doplněného v případě nutnosti moduly v Borland Pascalu (čtení a zápis souboru INI, formátování dat apod.).
        V prostředí TestPoint se programy vytváří pomocí objektů (zobrazovač, soubor s daty, ...), které mohou být umístěny v pracovním okně a které při změně dat vykonávají činnosti specifikované ve svém seznamu akcí. Prostředí obsahuje dokonce trojici objektů, které mohou obsahovat jiné objekty (uživatelský objekt, panel a akční list), které se vzájemně liší vlastnostmi. Jejich vhodná volba a použití mohou výrazně zjednodušit a urychlit přípravu programů. Z tohoto principu vychází i návrh realizace programů.
 

Měřicí program SMYK a TRIAX

        Jedná se o základní programy, které zajišťují měření vzorku na jednom stanovišti. Programy pracují v prostředí MS-Windows a jsou v počítači instalovány tolikrát, kolik daný počítač obsluhuje měřicích stanovišť. Podle stanovišť se vzájemně liší popisem u ikony. Každá z instalací těchto programů má  nastavení uloženo ve vlastním adresáři, do tohoto adresáře  též ukládají informaci o dosud změřených datech pro případ výpadku napájení. Naměřená data všechny instalace ukládají do jednoho datového adresáře, nazvaného \DATA. Protože všechny instalace  sdílejí  jednu měřicí techniku, je vytvořen samostatný ovladač měřicí karty. Požadavky na měření i naměřená data jsou předávána mezi instalací programů a ovladačem. Obdobně je  všemi instalacemi sdílena i tiskárna pro tisk naměřených hodnot.

Činnost programů

        Činnost programů probíhá sekvenčně v pevně dané posloupnosti kroků. Nejprve proběhne zadání hodnot vstupních proměnných, pak kontrola činnosti snímačů, pak je ručně zadán start. Po něm začne vlastní měření, nastavení je archivováno do vlastního adresáře, hodnoty jsou postupně ukládány do datového adresáře. Po ukončení měření  následuje volba vymazání naměřených dat. Při zadávání je do vyplňovaných hodnot vyplněno nastavení z posledního měření a úlohou operátora je pouze tyto hodnoty změnit. Po restartu programů po výpadku napájení je zadání hodnot, kontrola snímačů a start měření nahrazeny volbou pokračování v měření. Zvolí-li obsluha pokračování,  pokračuje se  v rozměřené zkoušce s tím, že nemusí být dodrženy časy mezi odměry (čas může být delší o dobu, po níž byl počítač mimo provoz a programy nebyly aktivní). Zvolí-li obsluha nové měření, jsou  dosud naměřená data vymazána, nastavení je zachováno a nabídnuto obsluze.
 
        Programy TRIAX a SMYK se liší počtem kanálů a měřicích stanovišť, organizací naměřených dat a především měřenou veličinou.
 

Ovladač měřicí desky

        Ovladač je vytvořen jako dynamicky linkovatelná knihovna, spolupracující se všemi instalacemi měřicích programů SMYK a TRIAX. Udržuje  frontu požadavků na ty činnosti, na něž nemůže dát odpověď ihned (především požadavky na měření). Po vykonání požadavku zašle volajícímu oknu prostředí MS-Windows zprávu Post Message, což způsobí aktivaci seznamu akcí vazby na ovladač.

Program pro vytváření diskety DISKETA
 
        Pracuje pod operačním systémem MS-Windows a je určen pro vytvoření diskety s vybranými datovými soubory ze zkoušek smyku a triax. Kopírují se vždy všechny soubory jednoho vzorku. Disketová mechanika je označena A:. Program  pracovat na obou měřicích počítačích.
        Spouští se dvojím kliknutím na ikoně.Po spuštění se dotáže, zda má smazat disketu. Pokud ano, smaže ji. Pak se objeví pracovní okno se všemi datovými soubory, tj. se soubory, jejichž název je tvořen písmenem S nebo T, pěticí číslic s číslem vzorku, dvojicí nul a příponou DAT. Dále jsou v okně umístěna tlačítka Kopíruj, Přenes a Konec.

Program pro archivaci dat ARCHIVUJ
 
        Program pod operačním systémem MS-DOS je určen pro přenos datových souborů, nahraných na disketě, do archívu. Program zároveň provede sloučení dat z několika smykových  zkoušek jednoho vzorku do dvojice datových souborů, které uloží do pracovního adresáře pro další zpracování.
 
 


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com