Návrat na domovskou stránku
 

Měřicí technika VXI v jaderné elektrárně

 
        Objektivní měření parametrů zařízení v jaderných elektrárnách je zcela nezbytnou činností. Přitom potřebné testování bývá rozsáhlé a často vyžaduje velmi rychlý sběr a zpracování dat.

        Zavedením specifikace VXI se umožnilo používání univerzálních zásuvných měřicích přístrojů pro modulární systémy. Flexibilita těchto přístrojů vyhovuje nárokům na velkou rychlost měření při zachování přesnosti vyžadované mezinárodními standardy. Šíře sortimentu těchto přístrojů, sériovost jejich výroby a následně i jejich cenová dostupnost je větší, než u obdobných systémů CAMAC. Vrozená flexibilita sběrnice VXI též přináší možnost získat univerzální zařízení, jehož účel je zakódován pouze v programech.

        Sběrnice VXI poskytuje modulární základ pro automatizované měřicí a testovací systémy. Norma detailně specifikuje jak mechanické, tak i elektrické parametry, které musí zařízení splňovat. Tím umožňuje, že přístroje různých výrobců mohou být použity dohromady v jedné přístrojové skříni VXI. Následně může být takový měřicí systém překonfigurován a rozšiřován o přístroje, které jsou pro danou aplikaci nejvýhodnější.

        Norma VXI je založena na počítačové architektuře VME, k níž přidává nové vlastnosti pro časování, synchronizaci a napájení přístrojů. Stanoví též metody a protokoly, jimiž přístroje vzájemně komunikují. Adresace umožňuje přítomnost až 255 přístrojů na sběrnici, většina přístrojových skříní je však určena maximálně pro 12 přístrojů plus kontrolér. Kontrolér je umístěn v první pozici (pozice 0) přístrojové skříně a odpovídá za komunikaci s externím počítačem, který řídí měření a vyhodnocuje data. Často je v pozici kontroléru přímo použit počítač typu PC, Macintosh, microVAX nebo pracovní stanice Unix. Kontrolér na pozici 0 též řídí časování přístrojů a rozdělování systémových zdrojů.

Tak jak se norma VXI stává všeobecně přijatým průmyslovým standardem, stávají se pružné systémy podle této normy ideálním základem pro budování měřicích systému podle požadavků dneška i budoucnosti.

Na základě přístrojů VXI byl pro JE Dukovany naší firmou navržen a podle tohoto návrhu byl dodán systém pro nestandardní měření na reaktoru. Popsaný systém je tvořen výrobky renomovaných firem (Tektronix a Hewlett-Packard). Použitá architektura VXI a skutečnost, že vlastnosti systému jsou z převážné míry určeny programem, přináší uživateli důležitou vlastnost - snadné rozšíření a modifikaci měření s tím, jak se budou požadavky měnit v čase. Výhodná je též kompaktnost řešení, umožňující přenášet kompletní měřicí zařízení.

Dodaný systém sestává z přepínače 88 měřicích míst, číslicového voltmetru, 240 digitálních vstupů a výstupů  a řídícího modulu.

Dvouvodičový přepínač 88 vstupních kanálů na 1 výstupní má maximální přepínací frekvenci 80 kanálů za vteřinu, izolační odpor > 10 GW, životnost kontaktů > 107 sepnutí, přeslechy mezi kanály -105 dB. Z programového hlediska se lze na jednotlivé kanály odvolávat místo čísel pomocí zvolených čtyřznakových názvů. Samozřejmostí všech modulů VXI je autotest.

Digitální multimetr je vybaven rozsahy ss. napětí 30mV až 300V, přepínatelnými po dekádách. Rozlišovací schopnost na nejnižším rozsahu je 10nV, na všech rozsazích 61/2 číslic. Vzorkovací frekvence 5/s až 1500/s, přičemž při vyšších vzorkovacích frekvencích klesá rozlišovací schopnost. Vstup je odolný vůči přepětí 300V (na všech rozsazích). Potlačení síťového napětí je 54dB. Multimetr je dále vybaven měřením stř. napětí (30mV až 300V, 61/2 číslic) a rezistance (3W až 3GW, 61/2 číslic). V paměti multimetru může být zaznamenáno až 4096 odměrů.

Tři moduly obsahují celkem 240 digitálních vstupů/výstupů, ovladatelných po jednotlivých bitech.

Kontrolér se zasouvá do nulté pozice šasi a řídí činnost na sběrnici VXI. Zároveň obsahuje konektor GP-IB, který slouží pro propojení s počítačem.

Moduly jsou umístěny v šasi, které obsahuje 13 pozic pro zasunutí modulů, z nich 7 pozic je obsazeno měřicí technikou a 6 pozic zůstalo volných pro budoucí dovybavení systému. Šasi zajišťuje zasunutým modulům dodávku všech potřebných napětí i chladícího vzduchu.


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com