Návrat na domovskou stránku
 

Měřicí technika ve školách 
         V rámci praktické výuky by se měli studenti setkávat s takovými zařízeními, s jakými se setkají i v praxi; přitom by ale měly být úlohy natolik jednoduché a srozumitlené, aby je studenti mohli pochopit a realizovat v omezeném časovém úseku.
        Měřicí systémy naší výroby jsou již zařazeny do výuky na řadě středních i vysokých škol. Vesměs jsou založeny na programu EfLab, který je svým intuitivním a komfortním ovládáním v češtině pro dané použití velice vhodný. Zároveň je zcela shodný s tím, který je používán v průmyslových a laboratorních provozech v praxi. Nezanedbatelná je i výhoda značných slev,  které jsou školám poskytovány a které např. umožní kompletně vybavit jednu nebo více laboratoří programy EfLab za 21/2 násobek základní ceny programu.
        Na této stránce naleznete popis několika realizovaných středoškolských úloh. Úlohy byly realizovány buď jako dodávky "na klíč", nebo jako rozšíření stávající výpočetní techniky.
 
 
 
První úloha : měření na čerpadle
 
        Čerpadlo s elektromotorem přečerpává vodu z nádrže zpět do nádrže. Výtlak je ručně nebo dálkově škrcen, se změnou škrcení se mění charakteistické veličiny měřené na čerpadle. Z měřených tlaků a průtoku program EfLab průběžně počítá výkon odevzdaný čerpadlem. Protože je zároveň měřen elektrický příkon, program automaticky počítá účinnost na čerpadle.
Výpočet účinnosti
         Úkolem studentů je v této úloze zadat do programu funkční vztahy, podle nichž program počítá, pak postupně nastavovat vhodné škrcení a odečítat naměřené a vypočtené hodnoty. Pokročilejší studenti mohou nastavit program EfLab tak, aby provedl automaticky odměření celé charakteristiky, včetně tisku grafu na tiskárně.
 
 
 
Druhá úloha : hledání regulačních algoritmů

        V této úloze jsou využívány dvoustavové a PID regulátory, které jsou zabudovány do programu EfLab. Parametry těchto regulátorů se nastavují z klávesnice počítače.
        Regulovaná soustava je tvořena skleněnou nádrží, do níž přitéká voda; voda z nádrže odtéká do odpadu. Přítok i odtok jsou škrceny, škrcení je řízeno z počítače. Programově se měří průtok vody na vtoku a  hladina vody.  Proti přeplavení nádrže je soustava vybavena nezávislým hladinovým spínačem.

Hladinový spínač
      Úkolen studentů je odečtení časové konstanty soustavy (cca 1 minuta) z grafu časového průběhu regulované veličiny (obvykle hladiny) při dvoustavové regulaci, nalezení vhodných regulačních konstant zadaného typu regulátoru (P, PI, PID), případně ověření neregulovatelnosti soustavy regulátorem PD. Do soustavy může být  vnášena řada poruchových veličin, např. odtok se může měnit s časem. Pokročilí studenti mohou vytvářet adaptivní regulační postupy.
 
 
 
Třetí úloha je měření VA charakteristiky žárovky
 
        Žárovka je napájena z řízeného napěťového zdroje přes předřadný odpor. Měřeno je napětí na žárovce a úbytek napětí na předřadném odporu. Pro měření je použita měřicí karta s programovatelným zesílením, takže je možno proměřit i zakřivení charakteristiky na začátku.
Žárovka
 
Úkolem studentů je zadat vzorec pro přepočet úbytku napětí na proud a nastavit program EfLab tak, aby automaticky proměřil celou charakteristiku. Z počátku vytisknutého grafu VA charakteristiky studenti extrapolují odpor vlákna za studena.
 

Všechny popsané úlohy byly realizovány na základě námětů vyučujících středoškolských profesorů. Jak použitá technika, tak i náš realizační tým jsou natolik flexibilní, ze můžeme očekávat rozšíření nabídky na základě dalších nápadů, případně v rámci modernizace leckde již zastaralých výukových sestav.
 


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com