Návrat na domovskou stránku
 

Automatizace měření VN zkušebny a zkratovny 
        Jedná se o měření  střídavého napětí, spínacího přepětí a impulsního napětí. Pro měření je využita stávající technika, především digitální osciloskop. Programy zajišťují nastavení osciloskopu, přečtení dat a jejeich další vyhodnocení.
 

    Měření střídavého napětí
 
        Při měření se generuje střídavé napětí, jehož amplituda roste s časem. Měřicí zařízení průběžně měří okamžité hodnoty napětí a prudu. Pro měření je použita dvojice zásuvných měřicích desek, každá z nich měří na prvním kanálu. Vzorkovací frekvence je do 12,5 kHz. Budicí napětí stoupá až do sepnutí kontaktů měřeného objektu. V tom okamžiku napětí poklesne. Měřicí systém je vybaven možností zobrazit naměřený průběh napětí před poklesem i částečně po něm. Obsluha z průběhu vybere úsek, který obsahuje všechny informace v požadovaném rozlišení. V zobrazeném úseku program vyhledá maximální okamžité napětí (absolutní hodnota, tzn. bez rozdílu kladné i záporné půlperiody), které odpovídá spínacímu napětí. Zvolený úsek naměřených dat se uloží na disk pro další zpracování.
        Kalibrace je prováděna na celém měřicím řetězci. Měřicí systém  průběžně měří maximální hodnotu přiváděného napětí, zatímco kalibrační měřicí přístroj uvádí správnou efektivní hodnotu napětí. Po provedení kalibrace v několika bodech (tj. v několika různých napětích) je spočtena kalibrační křivka (polynom), přes níž jsou přepočítávány všechny naměřené hodnoty napětí. Protože je používán princip kalibrace maximální hodnoty hodnotou efektivní, jsou i všechny přepočtené hodnoty napětí automaticky uváděny v hodnotách efektivního napětí.
        Měřicí program bude je samostatným programem, schopným vysílat data z vybraného souboru linkou DDE do textového procesoru. V textovém procesoru je vytvořen modul umožňující příjem dat a jejich zobrazení ve formě grafu, který je  možno začlenit do protokolu o měření.

 
    Měření spínacího přepětí

        Při měření se generuje střídavé napětí, které se mžikově připne k měřenému objektu. Měřicí zařízení průběžně měří okamžité hodnoty napětí a prudu. Pro měření je použita dvojice zásuvných měřicích desek, každá z nich měří na prvním kanálu. Vzorkovací frekvence je do 12,5 kHz; vyšší frekvence jsou měřeny osciloskopem. Měřicí systém musí být vybaven možností zobrazit naměřený průběh napětí před poklesem i částečně po něm. Obsluha z průběhu vybere úsek, který obsahuje všechny informace v požadovaném rozlišení. V zobrazeném úseku program vyhledá maximální okamžité napětí (absolutní hodnota, tzn. bez rozdílu kladné i záporné půlperiody), které odpovídá spínacímu napětí. Zvolený úsek naměřených dat se uloží na disk pro další zpracování.
        Při měření zásuvnými měřicími deskami bude použia kalibrační křivka z programu měření střídavého napětí. Při měření pomocí osciloskopu bude použita přepočítací konstanta z programu měření impulsního napětí.
        Měřicí program bude doplněn samostatným programem, schopným vysílat data z vybraného souboru linkou DDE do textového procesoru. V textovém procesoru bude vytvořen modul umožňující příjem dat a jejich zobrazení ve formě grafu, který bude možno začlenit do protokolu o měření.
 

    Měření impulsního napětí

        Vysokonapěťové zařízení generuje impuls; měřené napětí prudce stoupá (cca 1,1 ms) a pak postupně klesá (cca za 50 ms na 50% hodnoty). Maximální hodnota napětí se podle normy musí pohybovat v rozmezí ±3% kolem nastavené úrovně. Úkolem měřicího zařízení je nastavit osciloskop, po měření převzít data, zjistit maximální okamžitou hodnotu napětí a srovnat ji s nastavenou úrovní. Operátor zadá, zda došlo k přeskoku napětí a zda chce uložit průběh napětí. Měření se opakuje několikrát a po doměření je vypočtena statistika, kolik měření leželo v toleranci a jaký podíl měření skončil přeskokem. Statistika je uložena do datového souboru, a to včetně jmen datových souborů, v nichž jsou uloženy průběhy napětí při jednotlivých měřeních.
        Měřicí program je doplněn samostatným programem, schopným vyslat data z vybraných souborů (počet průběhů 1 až 8) linkou DDE do textového procesoru. V textovém procesoru je vytvořen modul umožňující příjem dat a jejich zobrazení ve formě grafu, který je možno začlenit do protokolu o měření.
 

Všechny programy jsou zhotoveny ve vývojovém prostředí TestPoint a spouštějí se způsobem standardním  pro MS-Windows, tj. dvojím kliknutím na ikoně.


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com