Návrat na domovskou stránku
 

Měřicí systém pro automatizaci zkoušek iniciátorů napínačů bezpečnostních pásů

        Zkoušený iniciátor se aktivuje přednastaveným proudovým impulsem z odpalovacího přístroje. Po iniciaci se snímá průběh tlaku generovaný zkoušeným iniciátorem do definovaného uzavřeného objemu. Měření tlaku je zajišťováno piezoelektrickým snímačem tlaku s nábojovým předzesilovačem firmy Kistler.
        Naměřené průběhy odpalovacího proudu a tlaku se zpracovávají pomocí dvou 14-ti bitových měřicích karet AD-14 se vzorkovací frekvencí až 250 kSa/s a s možností záznamu před spouštěcí podmínkou (pretrigger).
        Vlastní měření probíhá v sériích. Na začátku série obsluha zvolí druh měření. Každému druhu měření odpovídá nastavení ostatních parametrů : zkušební teploty, velikosti a délky proudového impulsu atd. Program umožňuje definovat nové druhy měření a měnit parametry stávajících.
        Následuje vlastní testování. Po každém odpalu se provede vyhodnocení a zobrazení okna s nejdůležitějšími hodnotami. Z naměřených průběhů se odečítá řada důležitých bodů (například maximální tlak, doba dosažení určitého tlaku apod.). Obsluha je též informována o klimatických podmínkách ve střelišti (teplota, vlhkost). Stiskem programového tlačítka lze nahlédnout do tabulky, která obsahuje vypočtené hodnoty z dosud provedených testů, z grafů je možné pomocí kurzorů odečítat jednotlivé hodnoty ...
        Na obrázku  je snímek vyhodnocovacího okna s typickými průběhy proudu a tlaku. Spodní graf obsahuje též toleranční pole (znázorněné přerušovanou čárou), které definuje mezní hodnoty průběhu tlaku - podle těchto hodnot program určuje, zda výrobek vyhovuje či ne.
 
Vyhodnocovací okno s typickými průběhy proudu a tlaku
 
 
        Po doměření celé série se naměřené hodnoty archivují. Výsledky testu jsou dokumentovány protokolárně, jejich archivace probíhá na optický disk. I v této fázi program nabízí řadu variant - vyhodnocení právě naměřených či archivních dat, protokol měření celé série či jednotlivých kusů, atd. Typický vzhled protokolu vidíte na obrázku.
 
Typický vzhled protokolu
 
        Program umožňuje provádět i další podpůrné činnosti, jako jsou kalibrace tlakového snímače, kontrola proudového odpalovacího impulsu, či nastavení tolerančního pole. V programu je kladen důraz na pružnost změny nejrůznějších parametrů, neboť podmínky měření a kritéria pro vyhodnocování se často mění.
  
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. (2) 341 39 39 2, (777) 11 88 57
fax (001)801-365-8515
 
e-mail: info@ippmeasure.com