Návrat na domovskou stránku
 

Měřicí systém pro automatizaci zkoušek iniciátorů napínačů bezpečnostních pásů

        Zkoušený iniciátor se aktivuje přednastaveným proudovým impulsem z odpalovacího přístroje. Po iniciaci se snímá průběh tlaku generovaný zkoušeným iniciátorem do definovaného uzavřeného objemu. Měření tlaku je zajišťováno piezoelektrickým snímačem tlaku s nábojovým předzesilovačem firmy Kistler.
        Naměřené průběhy odpalovacího proudu a tlaku se zpracovávají pomocí dvou 14-ti bitových měřicích karet AD-14 se vzorkovací frekvencí až 250 kSa/s a s možností záznamu před spouštěcí podmínkou (pretrigger).
        Vlastní měření probíhá v sériích. Na začátku série obsluha zvolí druh měření. Každému druhu měření odpovídá nastavení ostatních parametrů : zkušební teploty, velikosti a délky proudového impulsu atd. Program umožňuje definovat nové druhy měření a měnit parametry stávajících.
        Následuje vlastní testování. Po každém odpalu se provede vyhodnocení a zobrazení okna s nejdůležitějšími hodnotami. Z naměřených průběhů se odečítá řada důležitých bodů (například maximální tlak, doba dosažení určitého tlaku apod.). Obsluha je též informována o klimatických podmínkách ve střelišti (teplota, vlhkost). Stiskem programového tlačítka lze nahlédnout do tabulky, která obsahuje vypočtené hodnoty z dosud provedených testů, z grafů je možné pomocí kurzorů odečítat jednotlivé hodnoty ...
        Na obrázku  je snímek vyhodnocovacího okna s typickými průběhy proudu a tlaku. Spodní graf obsahuje též toleranční pole (znázorněné přerušovanou čárou), které definuje mezní hodnoty průběhu tlaku - podle těchto hodnot program určuje, zda výrobek vyhovuje či ne.
 
Vyhodnocovací okno s typickými průběhy proudu a tlaku
 
 
        Po doměření celé série se naměřené hodnoty archivují. Výsledky testu jsou dokumentovány protokolárně, jejich archivace probíhá na optický disk. I v této fázi program nabízí řadu variant - vyhodnocení právě naměřených či archivních dat, protokol měření celé série či jednotlivých kusů, atd. Typický vzhled protokolu vidíte na obrázku.
 
Typický vzhled protokolu
 
        Program umožňuje provádět i další podpůrné činnosti, jako jsou kalibrace tlakového snímače, kontrola proudového odpalovacího impulsu, či nastavení tolerančního pole. V programu je kladen důraz na pružnost změny nejrůznějších parametrů, neboť podmínky měření a kritéria pro vyhodnocování se často mění.
  
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com