Návrat na domovskou stránku
 

Diagnostika rotačního stroje 
        Zařízení, které zcela autonomně měří základní veličiny velkého stroje (např. radiálního kompresoru). V případě překročení nastavených limitních hodnot jednak archivuje data naměřená před překročením i po něm, jednak vysílá varovnou zprávu do výrobního podniku. V neposlední řadě umožňuje na dálku provádět zvolená měření a vyhodnocení dat.
 

Systém provádí následující zkoušky :

Sestava systému:
        Pro napájení snímačů a úpravu signálů z nich jsou použity jednokanálové moduly řady 5B, jež představuje "de facto" standard používaný běžně v mnoha aplikacích měření a regulace. Moduly 5B jsou "kostky" určeného rozměru, vybavené na jedné straně standardním konektorem, který se zasouvá do nosiče modulů. Moduly pro měření různých veličin se rozměrem ani konektorem neliší, takže pouhou výměnou modulu lze okamžitě změnit typ měřené veličiny na určitém kanálu (např. z Pt100 na termočlánek). Všechny kanály jsou galvanicky odděleny (s izolační pevností několika kilovoltů), což výrazně pomáhá odstranit problémy rušení na zemních smyčkách. Použití standardních modulů pro úpravu signálu 5B umožní zařadit, tam kde je to vhodné, do měřicího řetězce snímače bez elektroniky, což výrazně snižuje jejich cenu.
 

        Upravené signály jsou vedeny na vstup 120-kanálového multiplexeru Tektronix VX4330. Ten multiplexuje napětí na vstup přesného 51/2-místného multimetru a čítače Tektronix VX4101. Multimetr si sám ovládá připojený multiplexer; odměry jsou spouštěny až po spolehlivém uzavření signálové cesty.
        Pro dynamická měření je v systému zahrnut 32-kanálový A/D převodník typu 4475, se samostatným měřením každého kanálu. Každý kanál je vybaven vlastním zesilovačem, přesným sigma-delta převodníkem s rozlišením 16 bitů (tj. 0,0015% rozsahu) a digitálním dolnopropustným filtrem s ostrou charakteristikou, nastaveným na 45,5% vzorkovací frekvence (maximálně tedy 45,5 kHz). Modul umožňuje externí spouštění vzorků, což je pro některá měření na rotačních strojích výhodné (synchronizace vzorků s úhlem otočení rotoru). Modul je vybaven procesorem 68030 a FIFO pamětí na 16000 vzorků. Výrobce modulu se specializuje na digitální zpracování NF a VF signálů a představuje ve svém oboru špičku (spolupracuje např. s NASA).
        Měřicí systém je osazen výkonnou výpočetní technikou. Počítač, pracující na sběrnici VXI (nazývaný "měřicí počítač"), má za úkol především sbírat data z A/D převodníku a na základě nastavených limit a naměřených hodnot provést předvyhodnocení naměřených dat - která uložit a která jsou nezajímavá. Komunikuje s dalším počítačem, nazývaným "komunikační počítač". Ten pracuje jako brána do internetové sítě. Slouží v ní jako intranetový server, poskytující informace o posledních naměřených datech. Generuje též zprávy při překročení mezí. V neposlední řadě zajišťuje komunikaci s operátorem, předvyhodnocení a vizualizaci dat.

        Použité zařízení vychází z otevřených standardů a neklade překážky případnému rozšíření systému. Určitá redundance a dynamické přiřazení logických kanálů fyzickým umožní řešení případných poruch jednoho kanálu přivedením jeho signálu na jiný.
 

Měřicí a komunikační programy zajišťují:

        Nové technologie přinášejí nové možnosti, jak realizovat vzdálený monitoring zařízení přímo u zákazníka, zatímco pracovníci neopustí své pracoviště. Internet, fenomén posledních let, postupně ovlivňuje i měření a je zde použit jako základní nástroj komunikace mezi měřicím pracovištěm a počítačem výrobce zařízení. Intranet, jako zvláštní použití Internetu, představuje privátní síť uvnitř firmy. Používá však stejné populární nástroje jako Internet, tedy browsery, jazyk HTML, ale i dynamické odkazy na další informace. Sběr dat, analýza i jejich zobrazení mohou být na Internetu distribuovány ze serverů do řady vzdálených počítačů stejně, jako je tomu s jinými informacemi.
        Nezbytnou podmínkou efektivního použití prostředků Internetu je existence vhodných nástrojů, umožňujících provázat s nimi měřicí program. Z hlediska této aplikace je důležitá Internetová a Intranetová podpora, jíž je doplněno použité vývojové prostředí TestPoint.
        Součástí Toolkitu je např. TestPoint Web Server, jenž nabízí stejné možnosti pro vytváření měřicích objektů jako samotné prostředí. Objekty jsou však součástí stránek HTML. Objekt podporuje i grafické formáty JPG a GIF. Případ měřicího programu prohlíženého internetovým prohlížečem zachycuje obrázek.
        Naměřená data jsou vizualizována na komunikačním počítači a kdokoliv je může prohlížet pomocí internetového prohlížeče, který má instalován ve svém počítači.
        Další částí Toolkitu je klient elektronické pošty (e-mail). Aplikace vytvořené v TestPointu mohou tudíž posílat zprávy elektronickou poštou, v textovém tvaru. Tato možnost je výhodná např. při posílání havarijních informací na zvolené e-mailové adresy. Tento klient je využíván pro zasílání zpráv o překročení nastavených mezí.
        Důležitou částí Toolkitu je i interfejs TCP/IP. Tento interfejs umožní propojit libovolné počítače protokolem TCP/IP, jenž je standardní součástí Internetu. Vytvořený program může pracovat jako server i jako klient. Mohou tedy mezi sebou komunikovat dva programy, vytvořené v prostředí TestPoint, přestože každý z nich pracuje na jiném počítači. Stejně tak je možná komunikace měřicího programu s libovolným programem, založeným na protokolu TCP/IP. Interfejs tedy umožňuje propojení komunikačního počítače s počítačem ve výrobním podniku, realizaci dálkového sběru dat, nastavování měřeného objektu na dálku, modifikace měření ze vzdáleného počítače atd.
 

Řešení vykazuje tyto hlavní výhody :

 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com